Full d·inscripció 

 

 

 

 

 

 


Nom:

Prenom                                                          correu electrònic:

 

Cognoms:

Nom

 


Adreça:

Adresse

 

Població:

Ville                                                                                                      Telèfon:

 


Club:

 


                                                                                             

 

 

 

 


Frequencies/Fréquences:

 

 

 

 

 


Estic assabentat i totalment d·acord de que l·Organització de la Trobada declina tota responsabilitat en referència a qualsevol perjudici material o físic que la trobada pugui ocasionar-me a mi o als meus acompanyants.

J·ai pris connaissance et totalment d·acord en ce que l·Organisation de la recontre d·ecline toite responsabilité en ce qui concerne les eventuels domages materiaux et/ou phisiques qui pourraient avoir lieu dans le recontre dans ma personne et/ou les persones qui m·accompagnent.

 

Signatura del participant:

Signature du participant:

 

 

 

 

 

 

 

Cal retornar aquest full omplert, al moment de fer la inscripció.

Prière retouner ce feuillet rempli au moment de faire l·inscription.

 

 

 

                   Club de Modelisme Naval de Girona

[email protected]